ampurayang titiang puniki
niki tutur puyung tan paisi
bareng nyatua reklamasi
kocap ngurug pasih di pasisi
ngaé tongos malali
pang liu torisé kabali
mirib suba med nolih tradisi
mawinan perlu réklamasi
bin pidan yéh maluab kasisi
dini ditu abrasi
nyaru-nyaru kasa-kisi
mapinunas kema mai

kadén kuangan caru
mulang pakelem  dini ditu
bébék siap payu matunu
segehan bilang bucu
buta kalané ngrebeda
ida bhatara mirib duka
tusing ja marasa
buta kala tuah iraga
ngaé bancana tuah imanusa

~ JM Putu Bonuz-Nusa Penida