Om Swastyastu
Om Namah Siwaya
Om Namah Rudraya
Om Aim Klim Strim Namah Siwaya.

image

Om Nidhanapataye namah, Nidhanapatantikaya namah swaha.

Om Urdhwaya namah, Urdhwa Linggaya namah swaha

Om Hiranyaya namah, Hiranya Linggaya namah swaha.

Om Suwarnaya namah, Suwarna Linggaya namah swaha.

Om Diwyaya Namah,  Diwya Linggaya namah swaha.

Om Bhawaya namah, Bhawa Linggaya namah swaha.

Om Sarwaya namah,  Sarwa Linggaya namah swaha

Om Siwaya namah, Siwa Linggaya namah swaha.

Om Jwalaya namah, Jwala Linggaya namah swaha.

Om Atmaya namah, Atma Linggaya namah swaha.

Om Paramaya namah, Parama Linggaya namah swaha

Om Tat Somasya Suryasya Sarvalinggam Sthapayati Panimantram Pavitram ya namah swaha.

image

Om Santih Santih Santih Om
* Sumber: Siwa Mahima Samhita

Advertisements