Om Swastyastu

Mantram-Mantram untuk Meru (Tempat Pemujaan kepada Ida Sanghyang Widhi Wasa Di Bali

1. Meru Tumpang Satu:
Om Santhe lalokha namah,
Santhe yokiko pramada
Namo namah hinasana,
Hina Widhi Hina mantram
Tan teteh wacatan pramada
Ya namo namah

2. Meru Tumpang Tiga:
Om Am Um Mam Brahma Visnu Isvaram devam Sadasiva parama siva sarasvatyam lingga meru, Sadhyam ngaskara deva sidhi ya namo namah

3. Meru Tumpang Lima:
Om Am Um Mam Tam deva pancam
Saktyam sarva suci kusuma tayem dewa
Dewi namo namah, Am Um Mam Tam Om namo namah

4. Meru Tumpang Tujuh:
Om Sapta devataya ya sapta resi
Siva tattvam sapta pravatam deva devi
Sidhi sarva suci jaya suksma ya namo namah
Am Ah ya namah

5. Meru Tumpang Sembilan:
Om Am Ah nama deva sidhi deva devi
Sobhagam sidhi sidhi sidaya nama swaha

6. Meru Tumpang Sebelas:
Om Ekaksaram siva lingga sarva sidhi
Adnyanam siva tattva dadi succyam
Suksma ya namo namah sarva puja mahasidhi
Jagadnata pranamya deva devi anugraham
Om Am Eka sidha sidhi ya namo nama

Om Santih Santih Santih Om
*Sumber Lontar Padma Bhuana-Druwe Geria Aan-Klungkung

Advertisements