MANTRA PELUKATAN PAWETUAN

REDITE –MARGA GEMANA.
Om kala patiyam,
Rudra kala kriyam dustam,
Sarwa bhucari moksanam,
sarwa merana ya wicitram
Om ya marga pati maha siddhiyam,
sarwa lara winasanam ya nama swaha.

SOMA lan SUKRA = SETRA GEMANA.
Om Ang setra gemana Dhurga Bucari winasanam,
Om namo ni Bhagawatye ,
Kaki dwara Dhurga Siwayam,
Murcitam sarwa rogastu,
Sarwa wighna winasanam.
Om Ang kala Dhurga ya nama swaha.

ANGGARA = SIWA GEMANA.
Om Siwa jagat pati dewa ya,
Siwa Sadasiwa murtinam,
Siwa gemana premanam,
Murti manggalam pawitram.

Om Paramasiwa nirmala,
ROga wighna winasanam,
Mala pataka murcitam,
Sarwa lara winasanam.

Om Siwa gemana pramana,
Sarwa upadrawa murcitam,
Om ya nama swaha,
Swasti suddha ya namah,
Om phat Ang Ung Mang Om.

BUDHA = BUDHA GEMANA.
Om Budha gemana arcanam maha wiryam,
Budha gemama pawitram,
Sarwa mala wimoksanam,
Sarira sarwa jiwatam.

Om Ang Bang Budha ya namah.
Sarwa pataka winasaya namah swaha.

WRHASPATI = BARUNA GENI
Om ratnangkaram bumi maksyam,
Baruna dewa maha siddhiyam,
Brahma Wisnu Isawara dewa,
Sarwa wigHna winasanAm.

Om Ang Ung Yang Mang Yang
Aditya yogi pramanam Siwa Barunantala pramana siddhiyam
Om Ang Siwa geni,
Om Ang Surya geni ya namah
Ilang klesa suddha ya nama swaha.

SANISCARA = GIRI GEMANA
Om namami Bhagawate,
Wana anatagiri Dhurga akala Sangare,
Mama kala mamesta kampayam,
Sarwa satru sigra nasti,
Sarwa Dhurga wighna winasanaya,
Sarwa papa wimurcitam,
Sarwa kalusa winasanaya.
Phat nama swaha.

* Dipetik dari: Lontar Sodasiwikrama

Write & Posted by:I W. Sudarma (Jro Mangku Danu)

Advertisements