image

Om Swastyastu
Mantra ini adalah Pelukatan Pangesengan Sarwa Mala, Dewanya: Brahma, Sarana: Sangku tembaga/Payuk tanah, bunga tunjung barak/ bunga pucuk bang, toya anyar, dupa 3 katih

Mantra:
Om isana sarwa widianam, iswara sarwa bhutanam, brahmanodi pati brahmam, siwa asta sadasiwa

Sadyojatam papa dyamem, sadya jahaya we namah, bhawe bhawe nabi bhawe, baja swami bhawot bhawah

Om brahma dewaya namah, om duwesca ya namah, om rudra ya namah, om kala wira ya namah, om bala ya namah, om bhala pratama ya namah,

om tat purusa ya widmahi, mahadewa ya dimahi, namah siwaya rudraya, tanno rudrah praccodayat

Om ayo rebyo ayo rebyam, ghora ghorantara bhiyosca, sarwatah sarwa bhyo, mama rupa bhyo namah swaha

Om om brahma dewaya namo namah swaha

Sikap tangan saat mengucapkan manta: dewa pratistha
Konsentrasi di: Nabhi (manipura cakra) dan selaning lelata (adnya cakra)

Om Santih Santih Santih Om
*sumber: Brahma Samhita Panjara