Mantram _ mantram untuk setiap padmasana

I Wayan Sudarma (Shri Danu D.P)

 

I.      Padmasana di Timur menghadap ke arah barat

Om Surya purwa basakaram sidhi

Heka jagatnakem surya sakti maha sidhyam

Jagat pranamya ngastungkaramya namo namah swaha

II.   Padmasana di selatan menghadap ke arah utara

Om Am Surya  dewa dewi sujatyam jagad wiryam maha sidi

Prawiting ya namo namah swaha

III.           Padmasana di arah Barat menghadap ke arah timur

Om Om Surya dewam suksma dewatam

Sarwa dewa lokanam sidhi bektaram namo namah

IV.           Padmasan di arah Utara menghadap ke arah Selatan

Om Mam Um Lingganyana,

Sarwa Surya jagad pranata

Suksama suci nirmala sudha

Wiryam nata sidhi yanamah

Sarwa phala masuktyam siwa kresna

Swrya Sidhyam namo namah

V.   Padmasana di arah tenggara menghadap ke arah Barat laut

Om Nam Nim Surya Sewana jaya suksma

Surya horayam namo namah

VI.           Padmasana di arah Barat laut menghadap ke arah Timur laut

Om Mam surya sewana suksma muktyam

Jagat karem Durga dewi namo namh

Rudra mukti sada janam siwa ditya namo namah

VII.Padmasana di arah barat laut menghadap ke tenggara

Om Am Sim Surya nama dewa pranata

Kalem surya ya namo namah

VIII.Padmasana di arah Ersanya

Om Maha bukti sarwa phala suka wibhawa

Om Er suksma ya namo namah

IX.Padmasana di madya

Om Dewa sukaram dewam,

Dewa dewi namo namah

Sukle bhawen namo namah,

Jagad wiryam mamuktyam

ya narmodhi ya namo namah

 

 

Mantram _ Mantram untuk Meru ( Tempat Pemujaan kepada Brahman Di Bali

 

I. Meru Tumpang Satu

Om Santhe loloka namah,

Santhe yokiko pramada

Namo namah hina sane,

Hina Widhi Hina mantram

Tan teteh wacatan pramada

Ya namo namah

 

II.Meru Tumpang  Tiga

Om Am Um Mam Brahma Visnu Isvaram devam

Sadasiva parama siva sarasvatyam lingga meru

Sadhyam ngaskara deva sidhi ya namo namah

 

III.Meru Tumapang Lima

Om Am Um Mam Tam deva pancam

Saktyam sarva suci kusuma tayem dewa

Dewi namo namah ,

Am Um Mam Tam Om namo namah

 

IV.Meru Tumpang Tujuh

Om Sapta devataya ya sapta resi

Siva tattvam sapta pravatam deva devi

Sidhi sarva suci jaya suksma ya namo namah

Am Ah ya namah

 

V. Meru Tumpang sembilan

Om Am Ah nama deva sidhi deva devi

Sobhagam sidhi sidhi sidaya nama swaha

 

VI.Meru Tupang Sebelas

Om Ekaksaram siva lingga sarva sidhi

Adnyanam siva tattva dadi succyam

Suksma ya namo namah sarva puja mahasidhi

Jagadnata pranamya deva devi anugraham

Om Am Eka sidha sidhi ya namo nama

 

Mantram Pangaksama Papendem

 

Om  Pakulun paduka Bhatara Sang Hyang Ibu Perthiwi,

Asungakena manusan paduka bhatara kayuanan,

Manusa paduka bhatara.

Om shri ya we namo namah svaha.

Om Sa Ba Ta I Na Na Na Ma Si va Ya.

Iki padaginganing salu pamreman, sa, pripih Mas, 1, pripih

Selaka, 1, pripih Temaga, 1, Mirah, 1, Kewangen, 2, sami merajah sastra , iti rajahnya : Mas masurat  ( Om ), selaka masurat ( Mam), mirah masurat (Windu           Ulu Candra) kwangen masurat ( Am ),( AH ) Genahya ring Ersanya ring unggwaning paturon.

Advertisements